Dagordning årsmöte 2021-02-25

Dagordning årsmöte 2021-02-25

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelse

6. Godkännande av dagordning

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk rapport

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av styrelse och övriga funktionärer

12. Val av 4 ombud och 4 ersättare till stämman 2021

13. Övriga frågor

14. Mötets avslutande